Interim VD/CEO

SJR har ett av marknadens starkaste nätverk inom Interim management och kan hjälpa er med rätt lösning när ert bolag behöver förstärkning av en interim VD. Med hög affärsförståelse, ett rådgivande förhållningssätt samt god förmåga att kommunicera med styrelse och ägare har vi det som krävs för ett framgångsrikt samarbete. Oavsett bransch eller specifik utmaning arbetar vi alltid för att leverera det ni behöver, inte nödvändigtvis det ni ber om. Vi på SJR är specialister på att tillsätta kvalificerade och erfarna interimschefer åt uppdragsgivare med krav på hög kompetens – tillsammans utvecklar vi er verksamhet!

Kontakta oss

Ditt uppdrag som interim CEO eller VD

I rollen som interim CEO (Chief Executive Officer) eller på svenska, VD (Verkställande Direktör), är du ansvarig för att driva och utveckla ett bolag enligt styrelsens direktiv. Du fungerar som tillförordnad VD och förväntas tillträda med kort varsel för att stötta ett bolag under en begränsad tid. Vanliga situationer där ett bolag väljer att anlita en interim VD kan vara för att genomföra en turnaround, skapa tillväxt eller att fylla en vakans. Skillnaden jämfört med en managementkonsult är att en tillförordnad VD inte bara analyserar nuläget och kommer med rekommendationer utan även ansvarar för att genomföra nödvändiga förändringar.

Interim VD - Rekrytering och tillsättning

Som interim CEO/VD behöver du snabbt skapa dig en förståelse för verksamhetens nuläge och utmaningar samt etablera ett förtroende och ett gott samarbete med övriga i ledningsgruppen. Du ansvarar vidare för att ta fram strategier och planer samt driver och leder förändrings- och utvecklingsarbetet för att uppnå önskade resultat. Bakgrunden till behovet av en tillförordnad VD kan variera dock finns ofta gemensam nämnare att åstadkomma förändring;

 • Genomföra transformation eller turnaround I ett turnaround uppdrag ansvarar en interim CEO för att vända företagets prestationer från förlust till vinst och återställa dess lönsamhet och konkurrenskraft. En framgångsrik turnaround kräver ofta snabba och tuffa beslut, starkt ledarskap, noggrann analys av företagets utmaningar och möjligheter, samt implementering av effektiva åtgärder för att återställa företagets ekonomiska hälsa och framtida tillväxt.
 • Driva tillväxt när ett bolag behöver utarbeta planer för tillväxt kan en erfaren interim VD nå snabba resultat oavsett om det handlar om förvärv, etablering på nya marknader, produktutveckling eller strategiska partnerskap. En erfaren VD vet vilken väg som är rätt och vilka kompetenser som behövs.
 • Stötta i specifika projekt. Oavsett om det handlar om en börsintroduktion, införa nya affärssystem eller genomföra en omfattande organisationsförändring, är en erfaren tillförordnad VD rätt person att säkerställa en smidig övergång. Den tillfälliga ledaren har insikt om vilka åtgärder som behöver vidtas och vilken kompetens som krävs för att slutföra projekten. Efter projektets genomförande överlämnar hen en välfungerande verksamhet till en permanent VD.
 • Fylla en vakans vid sjukfrånvaro, föräldraledighet eller under en rekryteringsprocess. Vid plötslig eller planerad frånvaro kan en interim VD bidra till att upprätthålla kontinuitet och stabilitet i verksamheten under ordinarie VD:s frånvaro. Det minskar risken för att verksamheten ska påverkas negativt eller att det uppstår avbrott i beslutsfattandet och ledarskapet.

Vad krävs för att lyckas som interim CEO

En interim CEO förväntas skapa resultat på kort tid och uppdragens karaktär kräver därmed en ledare med god erfarenhet av att driva förändring. I rollen som interim VD behöver du snabbt kunna genomföra en analys av nuläget, utarbeta en åtgärdsplan samt besluta om prioriteringar. För att få gehör och effekt av ditt ledarskap är det också avgörande att du är en skicklig kommunikatör samt har förmåga att skapa ett förtroende och ett gott samarbete med bolagets intressenter såsom medarbetare, ledningsgrupp, styrelse, kunder och andra externa parter.

Är du redo för din nästa utmaning och är intresserad av att arbeta som interim CEO? Varmt välkommen till SJR!

Connecta med oss som Interim CEO

Att anlita en interim VD

En interim VD stöttar ert bolag oavsett om det handlar om att ansvara för det operativa ledarskapet under en övergångsperiod eller om ni har behov av en exekutiv ledare för att driva förändring eller hantera kriser. En interim VD tillför ett stort värde genom att upprätthålla och trygga förvaltningen av bolaget samtidigt som hen driver affärskritiska initiativ i syfte att framtidssäkra verksamheten.

En interim CEO kan betraktas som en neutral part som inte är involverad i interna politiska eller hierarkiska strukturer inom företaget. Det ger dem möjlighet att ta beslut och genomföra förändringar utan att vara bundna av befintliga relationer eller tidigare beslut. Denna objektivitet kan vara till fördel när det gäller att driva förändringar och fatta svåra beslut.

I vårt omfattande nätverk finns interims chefer med erfarenhet och expertis från olika branscher och med bakgrund från såväl mindre privata bolag som till stora internationella koncerner. Oberoende av uppdragets karaktär föreslår vi alltid profiler som kan tillföra något extra och tillföra ytterligare perspektiv.

Vår process för att matcha rätt interims VD är gedigen och vi är mycket noggranna när det kommer till att säkerställa tidigare erfarenheter och lämplighet och vi arbetar med extern part för att genomföra bakgrundskontroller.

Vi tar gärna en dialog med er för att diskutera hur vi kan hjälpa er organisation med rätt interim VD, varmt välkomna att kontakta oss!

Vanliga frågor när man anlitar en interim VD

Vi besvarar här några av de vanligaste frågorna som kan uppstå när ditt företag funderar på att anlita en interim VD/CEO:

Varför ska jag anlita en Interim CEO?

Att anlita en interim CEO är en effektiv lösning för att säkerställa att verksamheten fortsätter att utvecklas enligt plan vid ordinarie VD:s planerade eller oplanerade frånvaro. En tillförordad VD skapar trygghet och blir en viktig garant för att verksamheten drivs och utvecklas i enlighet med uppsatta visioner och mål. En tillförordnad VD kan också komma in och stötta befintlig ledning i hela eller delar av ett specifikt projekt.

När bör jag anlita/tillsätta en interim VD?

Det finns många olika situationer då ett bolag har stor hjälp av en interim VD. Här listar vi några exempel:

 • Under pågående rekryteringsprocess av permanent VD.
 • Vid behov av finansiell omstrukturering och förbättring av ekonomiska resultat (turnaround).
 • För att leda tillväxtresa genom ex. fusion, förvärv eller etablering på nya marknader.
 • Vid krisledning och hantering av ryktesskador på varumärket.
 • För att tillföra specifik branscherfarenhet och expertis.
 • För att leda en börsintroduktion.
 • Vid kortare eller längre sjukfrånvaro eller vid föräldraledighet.

Hur ser processen ut vid tillsättning och hur snabbt kan vi ha någon på plats?

 1. Vi träffar styrelsens representant och eventuella andra beslutsfattare för att gå igenom bakgrund till behov, uppdragets karaktär samt önskade effektmål.
 2. Formulering av kravprofil, kvitteras och godkänns av uppdragsgivaren.
 3. Sökning i SJR:s VD nätverk samt urval av de mest lämpade kandidaterna.
 4. Avstämning med de konsultkandidater vi handplockat för presentation och kalibrering av aktuellt uppdrag.
 5. Vårt Interim Management team presenterar kandidater för uppdragsgivaren.
 6. Intervjuer med uppdragsgivaren.
 7. Referenstagning och särskilda bakgrundskontroller.
 8. Vi ser till att ansvarsförsäkringar, F-skattesedlar är på plats och kontrollerade.
 9. Signering av kontrakt och uppdragsbeskrivning.
 10. Kontinuerlig uppföljning med uppdragsgivare och aktuell interim VD för att säkerställa att uppdraget löper på enligt plan.

  En tillsättningsprocess tar vanligtvis 2-4 veckor och aktuell/vald interims VD kan vanligtvis tillträda uppdraget hos er inom en till tre månader.

Inom vilka branscher är ni specialiserade?

Att vi som interimspartner har god förståelse för och insikt om branscherna som våra uppdragsgivare verkar inom är en viktig framgångsfaktor för att kunna identifiera rätt kompetens och kandidater.

Vi ser också att vi har en viktig roll i att utmana och presentera interimskonsulter som kan bidra med andra erfarenheter och bakgrunder än de traditionella. Det kan till exempel vara en interim VD som har erfarenhet av liknande utmaning och affärsmodell men från annan eller närliggande bransch.

Exempel på branscher där vi genomför uppdrag: 

 • Financial Services (Bank, Försäkring, Fintech) 
 • Industri (Energi, Fordon, Basindustri, Läkemedel, Transport) 
 • Consumer/Retail (Detaljhandel, E-handel)
 • Real Estate (Fastighet, Bygg) 
 • Tech (Regtech, IT, Telecom, Spelbolag) 

Kontakta oss så berättar vi mer om vår erfarenhet av just din bransch! 

Vilka roller kan en VD/CEO fylla?

En interim VD eller interim CEO kan med fördel även ta sin an andra positioner/roller i ett företag:

 • Interim Koncernchef 
 • Interim Regionchef
 • Interim Affärsområdeschef 
 • Interim Divisionschef 
 • Interim Enhetschef 
 • Interim COO 

Vad är viktigt att tänka på som uppdragsgivare?

Här kommer några tips till er som uppdragsgivare för att säkerställa att det blir ett lyckat uppdrag och att ni får ROI på den investering som det innebär att anlita en interim VD.

 • Prioritera och avgränsa uppdraget samt tydliggör förväntningar - då är det störst chans att din interim VD kommer lyckas.
 • Se till att dokumentera uppdragsbeskrivningen och att den signas både av er som bolag och av interimchefen ni hyr in. Enligt vår erfarenhet är fel förväntningar och otydlighet i vad som ska levereras den absolut vanligaste anledningarna till att en tillförordnad VD väljer att inte fortsätta ett uppdrag eller att uppdragsgivaren inte vill förlänga kontraktet.
 • Ge rätt förutsättningar genom att vara öppen och transparent med de utmaningar och eventuella svårigheter som bolaget står inför.
 • Innan ni signar upp en interim VD är det viktigt att uppdragsbeskrivning, profil och person är förankrad med samtliga i styrelsen.
 • Var tydlig i dialogen med oss och aktuell kandidat med vilka eventuella särskilda kontroller som ska genomföras. Olika organisationer och roller har olika riskroller och säkerhetsklasser varför bakgrundskontrollen behöver skräddarsys.
 • Säkerställ en god introduktion - även den mest rutinerade interimschefen har stor nytta av en kort introduktion av företaget och dess verksamhet. Genom att ge interimchefen tid att lära känna organisationen kommer hen kunna leverera både snabbare och bättre på uppdraget.
 • Planera in täta avstämningar både med interimchefen och med oss på SJR så att vi snabbt kan lyfta eventuella frågetecken eller osäkerhetsfaktorer i uppdraget.
 • Många gånger förändras uppdragets karaktär och inriktning efter hand och det är då en god idé att skriva om uppdragsbeskrivningen så att samtliga är överens om förväntningar och uppfyllelsekrav i uppdraget.

Har ditt företag behov av en interim VD?
Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta den perfekta interimslösningen.

Vi ser fram emot att höra från dig!

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.