Hållbarhet SJR bakgrund

Klimatsmart verksamhet

Vi tar ansvar för miljön och vidtar åtgärder för att bekämpa klimatförändringar.

SJR, som del av Ogunsen-koncernen, strävar efter att vara en klimat- och resurseffektiv verksamhet genom att i alla delar av verksamheten göra val med hänsyn taget till miljön. Vi  bedriver ett systematiskt miljöarbete utifrån vår miljöpolicy för att minska vår klimatpåverkan och tillämpar försiktighetsprincipen. 

Vårt miljöledningssystem hjälper oss att minska vår påverkan på miljön på ett systematiskt sätt bland annat genom att minska våra utsläpp, minska avfall, effektivisera resursanvändningen och förbättra återvinningen. Sedan 2009 har vårt miljöledningssystem varit certifierat enligt ISO 14001.

förnyelsebara energikällor SJR Ogunsen
sjr-miljo-ISO-14001

Vi bedriver ett aktivt miljöarbete inom hela verksamheten med fokus på de områden som innebär störst negativ miljöpåverkan, vilket är våra tjänsteresor, våra kontor samt våra inköp.

  • Vi väljer leverantörer som har ett miljöfokus.
  • Vid inköp av IT-produkter väljer vi TCO-märkta IT-produkter (TCO Certified) där det är möjligt.
  • Vi strävar efter att i vår affärsverksamhet resa så lite som möjligt och istället använda IT-lösningar för kommunikation internt och med kunder och kandidater.
  • Vi har bytt till elavtal med förnybar el för våra kontor.
  • Vi fasar ut våra bensin- och diseldrivna bilar och ersätter dem med elbilar.
  • Vi vidtar avfallsförebyggande åtgärder, återanvänder och återvinner i enlighet med avfallshierarkin.
  • Vi klimatkompenserar för de koldioxidutsläpp som vi inte kan reducera.