221221-SJR-rekryteringstester-Emelie-webben

Referenser

Referenstagning innebär att vi kontaktar och ställer frågor till personer som kan ge tillförlitlig information om dig, exempelvis dina tidigare chefer eller kollegor. Referenstagning är ett obligatoriskt moment i alla våra rekryterings- och tillsättningsprocesser och används för att kontrollera den information som framkommit i övriga urvalssteg samt komplettera redan insamlad information och få en ännu tydligare bild vad gäller din arbetsprestation, utvecklingsområden och egenskaper.

Vilka referenser ska jag ange?

Olika roller kan ge olika perspektiv. Ange därför flera referenser som representerar flera olika organisatoriska perspektiv och nivåer. De referenser som du väljer att lämna ska på ett informativt sätt kunna bekräfta hur du är som person, i professionella och arbetsrelaterade situationer. Dina referenser ska kunna beskriva dina kompetenser och egenskaper och hur de tar sig uttryck på arbetet. Tänk på att referenserna bör ha arbetat med dig under de senaste fem åren.

När under processen ska jag lämna mina referenser?

Du lämnar dina referenser först när rekryteraren eller konsultchefen ber om dem.

Hur många referenser bör jag lämna?

Förbered minst tre olika referenser varav två chefer. Stäm alltid av med rekryteraren eller konsultchefen vilka referenser som lämpar sig bäst för aktuell tjänst. Ju fler personer som kan bekräfta och komplettera bilden av dig och dina kompetenser desto bättre.

Tar ni dolda referenser?

Nej, vi tar aldrig några dolda referenser. Du får alltid information om vilka referenser vi kommer att kontakta.

Behöver jag själv kontakta mina referenser innan referenstagningen?

Ja, informera dina referenser om att referenstagning kommer att ske och vem som kommer att kontakta dem.

Så här går referenstagningen till

  • Det kompetensbaserade frågeformuläret skickas ut via email och/eller sms till referenserna.
  • Referenserna svarar på frågorna via sin dator eller smartphone när det passar dem bäst vilket ger en hög svarsfrekvens och god kvalitet på svaren.
  • Svaren från referenstagningarna samlas i en rapport som vi får ta del av.