Hållbarhet SJR bakgrund

Hållbara medarbetare

Våra medarbetare är vår viktigaste tillgång

Genom att värna om varje enskild medarbetare och dess unika förmågor, erbjuda en god arbetsmiljö och goda arbetsvillkor skapar vi en stark helhet. Tillsammans med en gemensam värdegrund baserad på glädje, kvalitet och ständig förbättring och en stark företagskultur får vi engagerade och motiverade medarbetare som bidrar till vår långsiktiga utveckling och framgång.

SJR hållbara medarbetare
Karriärföretag 2024

"Med ett stort fokus på att skapa en inspirerande arbetsmiljö och stödja sina anställda har SJR visat att de är en framstående arbetsgivare. Genom att främja professionell utveckling, erbjuda utmanande uppdrag och odla en samarbetsvillig kultur har de etablerat sig som en förebild inom branschen. SJRs imponerande insatser för personalutveckling, mångfald och hållbarhet gör det tydligt att SJR förtjänar att utnämnas till Karriärföretag 2024."

— Juryns motivering, Karriärföretagen

Läs mer om utmärkelsen och processen här.

God arbetsmiljö samt hälsa och glädje i arbetslivet

Vägen till goda prestationer och framgång går via engagerade och motiverade medarbetare.

Motion och hälsa

Vi vill att våra medarbetare mår bra både fysiskt och psykiskt. Det är en självklarhet för oss att uppmuntra till motion och hälsa genom företagsgemensamma aktiviteter och hälsosamma personalförmåner så att våra medarbetare kan vara aktiva både på och utanför arbetet.

Balans mellan arbete och fritid

En ohälsosam arbetsbelastning beror ofta på en kombination av personliga, sociala och omgivningsspecifika faktorer. För att förebygga ohälsosam arbetsbelastning är det viktigt att var och en tar sitt ansvar i sin roll som medarbetare, kollega och chef. Det känns tryggt att våra medarbetare i hög grad upplever att relationen till deras chef präglas av förtroende och tillit – något som är en förutsättning för att få hållbara och motiverade medarbetare. Att medarbetarna känner sig sedda och får stöttning av sin chef är viktiga delar för att skapa förutsättningar för en balans mellan arbete och fritid.

Flexibel arbetsplats

Vi vill att våra medarbetare ska kunna förena arbetsliv och privatliv. Efter pandemin har den flexibla arbetsplatsen blivit än mer viktig för att vara en attraktiv arbetsgivare. Tidigare år har vi fått bekräftat av våra medarbetare att flexibilitet och en dynamisk arbetsplats är betydelsefulla faktorer för trivsel och välmående.

En säker och trygg arbetsmiljö

Våra medarbetare har rätt till en säker och hälsosam arbetsmiljö, såväl på våra egna kontor för våra interna medarbetare som hos våra kunder för våra konsulter. Vårt arbetsmiljöarbete är omgärdat av lagstiftning med arbetsmiljölagen som grund och kompletteras med föreskrifter utgivna av Arbetsmiljöverket och våra interna policyer på området, som exempelvis arbetsmiljöpolicy och policy för jämställdhet och mångfald. Vårt systematiska arbetsmiljöarbete består av regelbundna undersökningar, riskbedömningar, åtgärder och handlingsplaner samt kontroller av genomförda åtgärder. För att få till en samverkan har vi också arbetsmiljörepresentanter i respektive region. Vi genomför bland annat följande aktiviteter för att informera, utveckla och förbättra arbetsmiljöarbetet: utbildning inom arbetsmiljö, brandskyddsronder, riskbedömningar, arbetsmiljögruppsmöten, möte mellan arbetsmiljörepresentant och regionchef, medarbetarundersökningar och gruppmöten. Dessutom har vi erbjudit alla interna medarbetare utbildning inom Hjärt- lungräddning i syfte att skapa en tryggare arbetsplats men också en tryggare mötesplats för våra kunder, kandidater och konsulter.

Arbetsvillkor

Vi vill bidra till att skapa arbetsplatser där goda arbetsvillkor är en självklarhet. Vi tror starkt på att det inte bara är ett etiskt ansvar utan också nyckeln till en ekonomisk tillväxt som gynnar hela samhället. Vidare tror vi att rättvisa anställningsvillkor är kärnan i att bygga en ansvarsfull företagskultur. Vi tillämpar kollektivavtal och analyserar löpande skillnader i löner och anställningsvillkor utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

quote-right

Vi är som en familj, vi vinner och förlorar tillsammans. SJR som bolag är extremt måna om sina anställda och behandlar alla med respekt. För mig är arbetet en livsstil, därför uppskattar jag vår goda kultur och nära relationer!

Marcus Cohen, Senior Account Manager, SJR 

quote-right

Det är något unikt med den framåtsträvande kulturen här: vi är som ett fotbollslag som stöttar, passar och hejar på varandra. Vi behöver varandra för att komma framåt – och när vi spelar för laget vinner vi också matchen.

Sandra Bengtsson, Senior Account Manager, SJR 

Kompetensutveckling

För att hela tiden ligga i framkant och stärka positionen som det självklara konsult- och rekryteringsföretaget för våra kunder, kandidater och medarbetare, krävs kontinuerlig kompetensutveckling. Vi arbetar för att säkerställa att alla anställda har den kompetens som krävs i dag och i framtiden. Grunden i vår strategi för utbildning och utveckling av medarbetare är vår modell för avstämnings- och målsamtal.

Lärande och utveckling Ogunsen SJR

På SJR, och inom hela Ogunsen koncernen, sker kompetensutveckling på tre olika nivåer. Den första nivån är gemensamt riktade utbildningsinsatser och handlar om den kompetensutveckling som behövs för att nå koncernens övergripande mål och ambition. Den andra nivån handlar om individen och utgår ifrån medarbetarens behov av kompetensutveckling utifrån roll. Den tredje nivån handlar om kompetensutveckling i det dagliga arbetet där vi hela tiden utvecklas och lär av varandra, till exempel genom samarbete och kontinuerlig feedback eller genom att delta i något utvecklingsprojekt. På så sätt tar företaget del av det engagemang och den kompetens som redan finns i organisationen samtidigt som man löpande bidrar till en kontinuerlig kompetensutveckling där medarbetarna lär av varandra.

SJR kompetensutveckling

Mångfald och inkludering

Genom att ständigt arbeta för att inkludering och mångfald ska vara ett naturligt inslag i verksamheten skapar vi en kultur där olikheter används som en framgångsfaktor och främjar såväl effektivitet, kvalitet och utveckling. Vi ser styrkan i varandras olikheter och lär oss av det.

Vi vill att alla medarbetare ska få möjligheten att skapa en grundläggande förståelse för vad mångfald och inkludering är, nyttan av det och vad som eventuellt hindrar oss från att vara inkluderande. Till vår hjälp har vi bland annat vårt samarbete med Mitt Liv. Som en del av detta samarbete har vi vidareutbildat våra medarbetare om varför mångfald och inkludering är viktigt, hur vi kan bli bättre på att vara inkluderande och vad som eventuellt hindrar oss från att vara det. Vi har löpande diskussioner gällande dessa frågeställningar i syfte att skapa en än mer inkluderande arbetsmiljö, men också hur vi i vår affär kan hjälpa till att främja inkludering hos våra kunder.

Inkluderingsindex

Vi utbildar även våra ledare och medarbetare i utvecklande ledarskap (UL) som är framtaget, kvalitetssäkrat och vidareutvecklat av Ledarskapscentrum på Försvarshögskolan. Genom att utbilda våra ledare på detta sätt skapar vi en gemensam plattform att utgå ifrån och ett gemensamt språk för våra ledare.

SJR, som del av Ogunsen-koncernen, arbetar aktivt för att förebygga och motverka förekomsten av diskriminering och kränkande särbehandling. Detta görs med aktiva åtgärder som ska bedrivas genom att undersöka, analysera, genomföra samt följa upp och utvärdera verksamheten regelbundet.

Medarbetardialog

Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare där våra medarbetare mår bra och har kul på jobbet. Genom kontinuerlig dialog följer vi upp våra medarbetares välmående, engagemang, utveckling och upplevelser. Vi är stolta över att varje år få höga omdömen från våra medarbetare och jobbar aktivt med att fortsätta vara en bra arbetsgivare.

SJR medarbetarindex 2023

Högt engagemang innebär goda förutsättningar för god prestation och hög produktivitet. Därför är vi stolta över att både våra interna medarbetare och våra konsultmedarbetare har ett engagemangsindex på hela 4,3/5 i den senaste mätningen. Vi arbetar frekvent med vårt engagemangsindex på team- och regionnivå genom att löpande följa upp och prata om resultatet med både medarbetare och chefer. På så sätt kan vi arbeta mer proaktivt för att på sikt bibehålla och öka engagemanget. Vi tror att ett högt engagemangsindex skapar förutsättningar för ett högt eNPS. Vi är mycket stolta över att i den senaste mätningen återigen ha ett eNPS* >50 vilket anses vara ett utmärkt resultat.

eNPS ogunsen SJR 2023

*eNPS står för employee Net Promoter Score och är ett sätt för organisationer att mäta medarbetarnas tillfredsställelse på övergripande nivå. eNPS består endast av en fråga och mäter sannolikheten att en medarbetare är villig att rekommendera sin arbetsgivare till en vän eller bekant. Resultatet presenteras i skalan -100 till +100.