Hållbarhet SJR bakgrund

Ansvarsfullt företagande

Ansvarsfullt företagande är en förutsättning för långsiktig lönsamhet och bidrar till att skapa en mer konkurrenskraftig ekonomi och ett mer rättvist och jämlikt samhälle. Vi sköter våra åtaganden, lever upp till våra intressenters krav och tar ansvar för vår verksamhet och för vår omgivning. 

sjr-hallbarhet-hallbara-medarbetare-balans

Affärsetik och företagskultur

Vi vill vara ett företag med hög trovärdighet. En pålitlig affärspartner som sköter sina åtaganden, lever upp till våra kunders och övriga intressenters krav och tar ansvar för sin verksamhet och sin omgivning.

God affärsetik, kontinuerlig dialog och lyhördhet är grundläggande för våra relationer med såväl medarbetare, kunder, kandidater som leverantörer och en förutsättning för att våra kunder och intressenter ska vilja samarbeta med oss.

Vi följer de lagar och regler som gäller för vår verksamhet och ser till att vi har en väl fungerande organisation, bolagsstyrning och ett affärsnära hållbarhetsarbete så att vi kan fullgöra våra skyldigheter som bolag.

Kundnöjdhet

Vår ambition är att göra allt vi kan för att tillgodose våra kunders krav och önskemål i varje enskilt uppdrag med hög serviceanda och specialistkunskap vad gäller kompetens, urval och arbetsmarknad. En viktig princip är god kommunikation och att varje medarbetare ansvarar för att vara tillmötesgående mot våra kunder och hantera kundärenden och klagomål på ett professionellt och korrekt sätt. Vi vill bygga starka kundrelationer och sätter därför höga mål när det kommer till kundnöjdhet och kvalitet. För att säkerställa kontinuerlig hög kvalitet och nöjda kunder arbetar vi utifrån vår kvalitetspolicy i enlighet med ISO 9001.

Auktorisation

SJR har varit medlem i Kompetensföretagen sedan 2003 och är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag. Auktorisationen är en kvalitetsstämpel och en garanti för kunder, kandidater och medarbetare att företaget är seriöst och ansvarstagande.

Vår auktorisation är en garanti för att vi:

  • har kompetent personal som besitter rätt kunskaper och färdigheter,
  • gör urval endast utifrån kompetens,
  • är väl införstådda med rådande lagar och regler på arbetsmarknaden,
  • behandlar information om den enskildes personliga förhållanden konfidentiellt,
  • säkerställer diskretion om förhållanden hos kundföretag,
  • tillämpar kollektivavtal, samt
  • innehar en ansvarsförsäkring om något skulle gå fel.

Grundläggande värderingar styr

Våra framgångsbeteenden och vår uppförandekod ligger till grund för samtliga medarbetares agerande. Uppförandekoden tydliggör vår ställning i frågor som rör affärsetik, kommunikation, arbetsmiljö, arbetsvillkor och miljö. Alla medarbetare utbildas regelbundet i vår uppförandekod och hålls uppdaterade om styrande policyer och riktlinjer via bolagets intranät och vid informationsmöten.

Rapportering av missförhållanden

Vi är angelägna om att både våra egna medarbetare och externa intressenter känner sig trygga med möjligheten att kunna fånga upp eventuella missförhållanden i organisationen redan på ett tidigt stadium, antingen via dialog eller via vår visselblåsarkanal. För att underlätta rapportering av eventuella missförhållanden erbjuder vi en visselblåsarkanal som är tillgänglig både internt och externt. Den är viktig för att främja hög affärsetik och därmed upprätthålla kundernas och övriga intressenters förtroende för vår verksamhet. Både anmälan och den efterföljande dialogen är anonymiserad för den som önskar.

SJR ISO certifieringar och auktorisation
Kundnöjdhet SJR

Integritets- och dataskydd

I en hållbar affärsmodell är ett effektivt integritets- och dataskydd avgörande för långsiktig affärsutveckling och lönsamhet. Hela vår affärsidé bygger på att vi samlar in, lagrar, analyserar och skickar vidare personuppgifter om kandidater. Att våra kunder och kandidater har förtroende för att deras personuppgifter hanteras säkert och att vi skyddar den personliga integriteten är helt avgörande för oss som bolag.

SJR, som del av Ogunsen koncernen, arbetar systematiskt med utgångspunkt i bolagets policyer för informationssäkerhet, integritetspolicy och dataskydd för att minska risken för personuppgiftsincidenter. Förutom tydliga processer, riktlinjer och instruktioner så är även utbildningsinsatser viktigt i det proaktiva arbetet för att förebygga personuppgiftsincidenter. Eftersom hoten och riskerna ständigt förändras, blir arbetet med riskhantering allt viktigare. Inom Ogunsen jobbar vi kontinuerligt med riskanalyser för att kunna hantera dessa förändringar i hotbild och risker för att kunna ställa krav på våra leverantörer. 

Ansvarsfulla inköp

Vårt ansvar att agera hållbart gäller inte bara inom vår egen verksamhet utan omfattar även vår leverantörskedja. Vi ställer därför hållbarhetskrav på våra leverantörer och uppmanar dem att agera på samma sätt gentemot sina egna leverantörer. På så sätt blir våra leverantörskrav ringar på vattnet och påverkar även de leverantörer och producenter som vi inte har en direkt dialog med.

Leverantörer av centrala tjänster och produkter ska uppfylla samma krav som Ogunsen när det gäller att värna om miljö, arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter samt motverka korruption. Ogunsen har en uppförandekod för leverantörer som ställer tydliga förväntningar på våra leverantörer. Uppförandekoden utgör miniminivån för det ansvarstagande som ska ligga till grund för samarbetet.