Genom hela vår värdekedja har vi möjlighet att skapa – och en skyldighet att skydda – värde för människor, miljön och samhället i stort. För att kunna göra det behöver vi förstå vår verksamhet utifrån den kontext vi verkar i och identifiera vilka hållbarhetsfrågor som kommer att ge störst effekt och som vi därför ska prioritera.

Väsentlighetsanalys

Genom en så kallad väsentlighetsanalys identifierar, utvärderar och bedömer vi den inverkan (positiv och negativ) som bolagets verksamhet medför i relation till olika hållbarhetsfrågor. Analysen görs i dialog med våra intressenter och ger oss en översiktsbild som visar var i värdekedjan vi har störst inverkan och vad vi således behöver prioritera. Resultatet av väsentlighetsanalysen är en prioritering av ett antal hållbarhetsfrågor som blir vägledande för det strategiska hållbarhetsarbetet.

Intressentdialoger

Intressentdialogerna hjälper oss att identifiera faktiska och potentiella effekter av företagets verksamhet på människor och miljö. Våra intressenters åsikter är betydelsefulla när vi utvecklar vår verksamhet. 

Våra intressenter är alla som på olika sätt påverkar och påverkas av vår verksamhet. Våra viktigaste intressenter är medarbetare, kunder, kandidater, ägare, leverantörer samt vår branschorganisation.

Intressentdialoger_SJR Ogunsen

Genom dialog med dem har vi kartlagt förväntningarna på företaget och verksamheten ur ett hållbarhetsperspektiv. Dialogen har genomförts via digitala undersökningar samt genom intervjuer med utvalda intressentgrupper. Vilka hållbarhetsfrågor som är viktiga för våra kunder framgår även av de ramavtalsupphandlingar som genomförs inom vårt område.

Kunder – SJR – intressentdialoger

Medarbetare – SJR – intressentdialog

Påverkan

Genom vår verksamhet och vår värdekedja påverkar vi människor, miljö och samhälle på olika sätt.

Vi tar vårt ansvar på stort allvar och strävar efter att minimera hållbarhetsrisker i vår verksamhet, bland annat genom följande åtgärder:

 • Vi strävar efter att upprätthålla ett öppet affärsklimat och en hög affärsetik där vår uppförandekod utgör grunden.
 • Vi arbetar för att minimera arbetsmiljöriskerna och risker som kan leda till skador, ökad sjukfrånvaro och konflikter på arbetsplatsen.
 • Vi följer regelbundet upp med våra medarbetare gällande deras arbetsbelastning och hälsa.
 • Vi värnar om och prioriterar högt skyddet av den personliga integriteten.
 • Vi utvecklar ständigt våra arbetsprocesser för att minska diskrimineringsrisker.
 • Vi arbetar för att minska våra koldioxidutsläpp, speciellt kopplat till affärsresor.

Vi verkar också för att vår leverantörskedja inte bidrar till kränkningar av mänskliga rättigheter, en negativ miljöpåverkan, barnarbete, dåliga arbetsvillkor och arbetsförhållanden, korruption samt skatteflykt. Vår uppförandekod för leverantörer finns till för att minska dessa risker.

Genom vår verksamhet och vår kompetens har vi också möjlighet att positivt påverka våra medarbetare och vårt samhälle. Bland annat genom att:

 • Erbjuda bra arbetsvillkor och lön till våra medarbetare. Detta bidrar till att skapa en trygg och sund arbetsmiljö där medarbetarna känner sig uppskattade och värdefulla.
 • Erbjuda goda möjligheter till utveckling och karriär. Det gör att medarbetarna känner sig motiverade och engagerade i sitt arbete.
 • Säkerställa en positiv och inkluderande företagskultur. Det skapar en arbetsplats där alla känner sig välkomna och respekterade.
 • Bidra till medarbetarnas hälsa och välbefinnande. Det gör vi exempelvis genom att erbjuda friskvårdsförmåner, flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete.
 • Stimulerar ekonomi. Vi bidrar till att stimulera ekonomin genom att hjälpa företag att hitta de anställda de behöver för att växa.
 • Bidra till tillväxt. Genom att säkerställa tillväxt och lönsamhet bidrar vi till att stärka ekonomin och skapa välstånd.
 • Stödjer små och medelstora företag. Vi kan hjälpa små och medelstora företag att hitta kvalificerade kandidater som de annars inte skulle ha haft tillgång till.
 • Betala skatt och bidra till välfärden. Företag är en viktig del av skattesystemet och bidrar på så vis till att finansiera viktiga samhällsfunktioner.
 • Arbeta för en mer rättvis arbetsmarknad. Genom våra tjänster, nätverk och partnerskap bidrar vi till en inkluderande arbetsmarknad där all kompetens tas tillvara.
 • Vara en ansvarsfull samhällsaktör. Till exempel genom vårt stöd till organisationer såsom MittLiv och Yennenga Progress samt andra välgörenhetsengagemang.

Läs mer om vår hållbarhetsstrategi och vårt hållbarhetsarbete här.

Hållbarhetsrapport 2023

Ogunsen-koncernens hållbarhetsrapport är inspirerad av Global Reporting Initiatives Standards (GRI) och utgår från de tre dimensionerna av hållbar utveckling: ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. Innehållet har definierats utifrån påverkan och väsentlighet, med grund i intressentdialog och väsentlighetsanalys. I rapporten presenteras identifierade väsentliga områden, resultat samt de risker och möjligheter som är kopplade till dessa områden liksom redogörelser för hur bolaget hanterar dem.

Vår hållbarhetsrapport

Fler nyheter

Kompetensutveckling
Rekrytering
17 maj, 2024

SJR Insights: Fintech med Louise Grabo

Louise Grabo, generalsekreterare för Swedish FinTech Association, gästade SJR i april och delade insikter om Fintechbranschen i Sverige, hur den vuxit fram och ser ut samt möjligheter och utmaningar framåt. Här delar vi med oss av några av lärdomarna.
Hållbarhet
26 april, 2024

Hållbarhetsrapport 2023 — Höjdpunkter

SJR, som del av Ogunsen koncernen, arbetar med hållbarhet utifrån fyra strategiska områden; Ansvarsfullt företagande, Hållbara medarbetare, Arbetssätt som gör skillnad samt Klimatsmart verksamhet. Här belyser vi några av höjdpunkterna för Ogunsen-koncer...
Hållbarhet
11 april, 2024

Agenda 2030 och vår roll

SJR stödjer FN:s Globala Mål och Agenda 2030 i sin helhet och har identifierat de mål och delmål där vi har störst möjlighet att bidra till en hållbar utveckling.