Agenda 2030 är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin enats om. Genom att kraftsamla kring de 17 globala målen ska världens länder till år 2030 ha utrotat fattigdom och hunger, förverkligat mänskliga rättigheter för alla, uppnått jämställdhet och skapat ett varaktigt skydd för vår planet och våra naturresurser. Här har näringslivet en viktig roll att spela.

SJR, som del av Ogunsen-koncernen, stödjer Agenda 2030 i sin helhet. För att förstå var vi kan bidra mest har vi gjort en systematisk genomgång av samtliga 17 globala mål inklusive de 169 delmålen. Målen har analyserats utifrån innebörd och relevans för vår verksamhet. Genom denna process har vi identifierat de mål där vi har störst möjlighet att bidra till en hållbar utveckling.

FN Agenda 2030 Globala Mål SJR

De mål inom FNS:s Agenda 2030 där vi på SJR har störst möjlighet att bidra är:

#8 — Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

#5 — Jämställdhet

#10 — Minskad ojämlikhet

#17 — Genomförande och globalt partnerskap

#16 — Fredliga och inkluderande samhällen

#15 — Ekosystem och biologisk mångfald

#13 — Bekämpa klimatförändringarna

#7 — Hållbar energi för alla

 

Vårt bidrag inom dessa områden inkluderar:

 • Vi arbetar för en hållbar ekonomisk tillväxt. (8:1)
 • Vi arbetar för en arbetsmarknad där all kompetens tas tillvara. (8:5)
 • Vi arbetar för att främja ungas anställning, utbildning och praktik. (8:6)
 • Vi arbetar för att skydda våra medarbetares rättigheter och för att säkerställa ett hållbart och hälsosamt arbetsliv. (8:8)
 • Vi arbetar för att främja jämställdhet och mångfald i arbetslivet. (5:1 och 10:3)
 • Vi arbetar för att främja fullt deltagande för kvinnor i ledarskap och beslutsfattande. (5:5)
 • Vi vidtar åtgärder för att skydda den personliga integriteten (16:10)
 • Vi arbetar för att motverka korruption och oegentligheter i verksamheten. (16:5)
 • Vi samarbetar och ingår partnerskap för att accelerera arbetet för jämställdhet och mångfald. (17)
 • Vi vidtar åtgärder för att bekämpa klimatförändringar. (13 och 15:2)
 • Vi vidtar åtgärder för att öka andelen förnybar energi av vår totala energiförbrukning och för att minska vår energiförbrukning. (7:2)
SJR Agenda 2023 hållbarhet påverkan

Läs mer om vår hållbarhetsstrategi och vårt hållbarhetsarbete här.

Hållbarhetsrapport 2023

Ogunsen-koncernens hållbarhetsrapport är inspirerad av Global Reporting Initiatives Standards (GRI) och utgår från de tre dimensionerna av hållbar utveckling: ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. Innehållet har definierats utifrån påverkan och väsentlighet, med grund i intressentdialog och väsentlighetsanalys. I rapporten presenteras identifierade väsentliga områden, resultat samt de risker och möjligheter som är kopplade till dessa områden liksom redogörelser för hur bolaget hanterar dem.

Vår hållbarhetsrapport

Fler nyheter

Kompetensutveckling
Rekrytering
17 maj, 2024

SJR Insights: Fintech med Louise Grabo

Louise Grabo, generalsekreterare för Swedish FinTech Association, gästade SJR i april och delade insikter om Fintechbranschen i Sverige, hur den vuxit fram och ser ut samt möjligheter och utmaningar framåt. Här delar vi med oss av några av lärdomarna.
Hållbarhet
7 maj, 2024

Påverkan och prioriteringar av hållbarhetsfrågor

Genom hela vår värdekedja har vi möjlighet att skapa – och en skyldighet att skydda – värde för människor, miljön och samhället i stort. För att kunna göra det behöver vi förstå vår verksamhet utifrån den kontext vi verkar i och identifiera vilka hållba...
Hållbarhet
26 april, 2024

Hållbarhetsrapport 2023 — Höjdpunkter

SJR, som del av Ogunsen koncernen, arbetar med hållbarhet utifrån fyra strategiska områden; Ansvarsfullt företagande, Hållbara medarbetare, Arbetssätt som gör skillnad samt Klimatsmart verksamhet. Här belyser vi några av höjdpunkterna för Ogunsen-koncer...