Hanna Niklasson är chef för konsultverksamheten på SJR:s kontor i Göteborg och leder även SJR:s erbjudande inom Utvecklande Ledarskap (UL). Hon är utbildad personalvetare, har mångårig erfarenhet av ledar- och teamutveckling och är UL-certifierad av Försvarshögskolan. Hanna brinner lite extra för utveckling av ledarskap, team och organisationer och just UL som metod därför att det leder till mer effektivt ledarskap och skapar bättre samspel mellan människor. Hon ser ett enormt värde i att investera i detta för att kvalitetssäkra organisationer och lyfta verksamhetsnivån.

Utvecklande Ledarskap (UL) är Försvarsmaktens modell och är forskningsbaserad. UL inriktar sig på ledarens förmåga att vara ett föredöme, att visa personlig omtanke, att inspirera och motivera och fokuserar på inre drivkrafter och vad som påverkar detta. Kursen vänder sig till chefer och ledare, men även medarbetare, som vill utveckla ett inkluderande, hållbart och modernt ledarskap. Forskning visar även att denna metod ger bäst effekt både för individens utveckling och organisationens resultat. På SJR har vi valt att inkorporera Utvecklande Ledarskap som del av vårt interna arbetssätt och struktur i samband med ledarskapsutveckling. Vi vet därför även utifrån egen erfarenhet hur värdefullt detta är.

SJR Utvecklande Ledarskap

Vad är Utvecklande Ledarskap?

Utvecklande Ledarskap är ett förhållningssätt, en praktisk modell som kan appliceras i det dagliga och i möten med andra människor. Det handlar om hur individer utvecklar hela sin kompetens och hur den inre drivkraften påverkas av hur andra upplever ens ledarskap och sättet man jobbar på. Tillit, trygghet och tillhörighet är avgörande. Att kunna anpassa sitt ledarskap utefter olika människors behov och omständigheterna runt om är också kritiskt.

Den röda tråden är samspelet mellan människor. Ledare behöver veta var medarbetaren är, möta personen där hen befinner sig och leda på olika sätt för att få bästa resultat.

Modellen skiljer på olika typer av ledarskap såsom ”låt gå” och konventionellt ledarskap, och lyfter utvecklande ledarskap som det mest effektiva. Låt gå kännetecknas av en brist på att fatta beslut eller där verksamheten drivs av informella ledare. I konventionellt ledarskap, fattar chefen beslut och mycket dikteras av plikter och skyldigheter. Utvecklande ledarskap baseras på att ledaren är ett föredöme (även i med- och motgång), visar personlig omtanke och får med sig medarbetarna i gemensamma långsiktiga mål. Detta gör att både ledare och medarbetarna drivs av en inre motivation, vilket ger bättre resultat och går hand i hand med lönsamhet.

Hur är utbildningen strukturerad?

— Allt sker i samspel. Kursen genomförs under 3+1 dagar. Programmets huvudområden innefattar utbildning i UL, 360-graders personbedömning, en personlig utvecklingsplan samt individuell coaching både under utbildningen men även som uppföljning vid senare tillfälle. Under kursen varvas teori med omfattande aktivt deltagande i form av reflektion, gruppdiskussioner och olika övningar. Inför kursen och som grund för utbildningen och den individuella handlingsplanen görs en skattning av 24 olika ledarbeteenden, av deltagaren samt av en handfull andra i ens omgivning. Deltagarna får med sig påtagliga insikter och en konkret handlingsplan, vilket leder en vidare i fortsatt utvecklingsarbetet efter kursens slut. 

Ordentlig förberedelse är en förutsättning för att varje deltagare ska få ut så mycket som möjligt av utbildningen och förbättra sitt ledarskap i praktiken och på lång sikt. Förståelse för hur andra tolkar ens ledarbeteenden är en nyckelfaktor. Även insikter om ens självbild och hur andra ser en är ofta av stort värde. Vi börjar med att säkra professionella och personliga styrkor, för att sedan jobba på att förbättra eventuella negativa beteenden.

Vi börjar och slutar även varje dag med reflektion – vilket är en grundläggande del av kursen men också en av de mest givande beståndsdelarna. Vi underskattar ofta värdet av reflektion. Det är sällan vi hinner reflektera över vårt ledarskap eller olika situationer vi står inför, och det finns enormt mycket att lära sig genom reflektion. Denna komponent är otroligt värdefull och ofta en av höjdpunkterna för deltagarna.

Psykologisk trygghet är alltid kritiskt i samband med lärande, förändring och utveckling. Utbildningen genomförs därför i små grupper, vilket skapar trygghet och stöd. Vi bygger upp den psykologiska tryggheten tillsammans och gruppen sätter spelreglerna. Samspelet i gruppen är en viktig faktor, och därför är det viktigt att vi når en bekväm, trygg och stöttande nivå.

 

Utvecklande Ledarskap

Vilka är effekterna?

— Utvecklande Ledarskap ökar medvetenheten kring effektivt ledarskap. Bland annat leder det till:

  • Ett effektivare och mer resultatskapande ledarskap.
  • Ökad medvetenhet om styrkor och utvecklingsområden.
  • Ökad självinsikt och förståelse för utvecklingspotential.
  • Kunskap om hur du ger och tar emot konstruktiv feedback.
  • Ökad självkännedom och ökad självkänsla som ledare.
  • Medarbetare som ökar sin potential och tar ett större ansvar.
     

Effekterna av UL optimeras ytterligare i de organisationer som förankrar metoden och använder den som ett gemensamt verktyg och språk i samband med ledarskap och värderingar.

Varför är Utvecklande Ledarskap en så bra metod?

— Utvecklande Ledarskap gör tydlig skillnad och är objektivt sett den bästa metoden.

Det är den metod som har det mest omfattande vetenskapliga stödet och där det fortsätter forskas kontinuerligt, vilket leder till att UL uppdateras i takt med nya resultat och rekommendationer. Det är Försvarshögskolans modell som är baserat på den amerikanska modellen "Transformational Leadership" (Bernard Bass) men som anpassats och utvecklats till svenska och nordiska förhållanden, arbetsmiljöer och kulturella kontexter. 

UL visar på bättre resultat och har högst validitet. Det finns ett tydligt samband med lönsamhet och lägre personalomsättning. Metoden främjar feedback kulturen och de organisationer som vill utveckla eller förbättra sin kultur.  

UL skapar en gemensam värdegrund och ett ramverk, vilket gör det möjligt för organisationen och medarbetarna att förankra och stötta varandra i det dagliga och i fortsatt utveckling. Detta gemensamma förhållningssätt är otroligt värdefullt. Det skapar bättre möjligheter för intern uppföljning, som i sin tur medför större utveckling. Därför ger det också mer när UL används inom hela organisationen, eller exempelvis för alla chefer eller medlemmar i ledningsgrupper.

Det slutar inte med utbildningen. Deltagarna tar med sig kunskapen, modellen och en handlingsplan, och fortsätter jobba vidare med detta inom sina roller och organisationer. Det är inte bara teoretiskt, utan även praktiskt – man får med sig en gedigen verktygslåda och ett nytt arbetssätt som skapar en beteendeförändring.

Hur har UL förändrats med åren?

— En upptäckt i samband med fortsatt forskning handlar om effekterna av negativa ledarbeteenden, vilket har lett till en uppdatering av modellen. UL fokuserar därför både på goda och destruktiva egenskaper. Ju fler positiva eller goda ledarbeteenden desto bättre chef. Goda ledarbeteenden sprider sig i sin tur till kollegor, medarbetare och andra både inom och bortom den egna organisationen. Men destruktivt ledarskap är mer skadligt än de framsteg som positiva ledarbeteenden kan skapa. Det finns även stora risker med det passiva ledarskapet. Att förbättra eller jobba bort de negativa beteendena kan därför ha mycket stor effekt.

En annan utveckling har att göra med kraven på dagens och framtidens ledare. Bra ledarskap och ledaregenskaper är allt mer efterfrågat. Det transformerande ledarskapet är mer i linje med vad som förväntas av ledare framåt. Ledare förväntas sätta en riktning och styra därefter. Att skapa tillit och förtroende är avgörande. De bör även föregå med gott exempel, inklusive i sitt självledarskap och i samband med drivkrafter. Ledarskap idag är mer komplext, och UL kopplar väl till de nya förutsättningarna och kraven. För företag finns det ett enormt värde i att investera i sina ledare och nyttja en robust, högkvalitativ och modern metod som utvecklar ledare på bästa sätt. Det visar också på en bra företagskultur.   

Vad är viktigt att tänka på som potentiell deltagare?

— Utbildningen riktar sig främst till chefer, projektledare, arbetsledare eller andra ledarskapsroller. Du bör ha varit i din roll i minst ca 6 månader, för att kunna nyttja bedömningen fullständigt. Tänk på att grunden för utbildningen är baserat på en hel del förberedelse och gedigen feedback, det är viktigt att vara öppen för att ta emot feedback och nyttja denna möjlighet för utveckling och lärande. Ett öppet sinne, en vilja att jobba med sig själv och en inre motivation är ytterligare förutsättningar som gör att deltagare får ut det mesta av utbildningen. Det är även bra att gå om utbildningen, för att hålla igång ledarskapsutvecklingen och bygga vidare på den. Även som kursledare upplever jag nya insikter och erfarenheter varje gång.

Vi erbjuder utbildningen i Utvecklande Ledarskap till individer och företag över hela landet.

Läs mer om SJR:s rådgivningserbjudande Utvecklande Ledarskap här.

Vi ser Utvecklande Ledarskap som en del av vår ledarutveckling inom koncernen och har som ambition att alla ledare ska genomföra utbildningen kontinuerligt. Tack vare UL skapar vi ett gemensamt "språk" och en samsyn i vårt ledarskap vilket i förlängningen ger organisationen förbättrade möjligheter att utvecklas.

— Michaela Björsell, HR Manager, Ogunsen

Insights lärande kompetensutveckling ledarskap

Fler nyheter

Event
Kompetensutveckling
4 april, 2024

Digital Föreläsning: Azra Osmancevic & Framtidssäkrat ledarskap

SJR presenterar stolt nästa talare i vår digitala föreläsningsserie — Azra Osmancevic, som gästar oss fredagen den 3/5 för att prata om framtidssäkrat ledarskap!
Event
Kompetensutveckling
27 februari, 2024

SJR Insights: Elaine Eksvärd och kraftfull kommunikation

Elaine Eksvärd, en framstående expert inom kommunikation, gästade SJR den 9 februari för en öppen digital föreläsning om kraftfull kommunikation som både ger energi men också värnar om den egna. Här delar vi med oss av några av lärdomarna och tipsen.
Möt våra medarbetare
Rekrytering
14 februari, 2024

IT rekrytering — en spännande utmaning

Christine Stamfeldt leder SJR:s erbjudande inom IT. Vi bad Christine dela med sig om vad som är speciellt och viktigt inom IT rekrytering, vad kandidaterna söker samt reflektioner kring ledarskap.