SJR

Användarvillkor för kandidatkonto

Publicerad 2021-09-27

 

Användarvillkor för kandidatkonto

Dessa användarvillkor (”Avtalet”) gäller mellan Ogunsen AB, org.nr. 556443–2929 och dess dotterbolag SJR in Sweden AB, org.nr. 556652–3980, SJR IT in Scandinavia AB, org.nr. 559125–2381 samt Ogunsen Executive Search AB, org.nr 556735–4427 (”SJR”) och dig som registrerat ditt CV och kandidatkonto.

När du registrerat ett kandidatkonto är du registrerad som kandidat hos SJR och SJR kommer att tillhandahålla tjänster till dig i syfte att ge dig möjlighet att söka och hitta arbete.

Genom att godkänna Avtalet i samband med din registrering försäkrar du att du läst igenom och godkänt Avtalet.

Registrering av kandidatkonto

Du måste vara över 18 år för att kunna vara en del av vårt kandidatnätverk och ha ett kandidatkonto hos SJR.

Genom att registrera kandidatkontot intygar du att samtliga uppgifter du lämnat om dig själv, inklusive uppgifterna i CV, är korrekta och uppdaterade.

Kandidatkontot är kopplat till din e-postadress. E-postadressen fungerar som identifikation för ditt kandidatkonto. Fler än en användare kan inte ha samma e-postadress. När du registrerar ditt konto skickas en aktiveringslänk till den e-postadress som du angivit. Rätten till kandidatkontot får aldrig överlåtas till någon annan än dig.

Användning av kandidatkontot

När du använder ditt kandidatkonto ska du följa gällande lagar och regler och SJR:s anvisningar. Du får inte ladda upp material i kandidatkontot som kan vara kränkande, väcka förargelse, kan göra intrång i annans immateriella rättigheter, uppmanar till brott eller som kan anses stötande på annat sätt.

Du får inte använda tjänsterna på sätt som orsakar olägenhet eller skada för SJR eller annan.

Du är ensamt ansvarig för all information som du laddar upp och kommunicerar genom kandidatkontot.

Du ska inte dela med dig av några känsliga personuppgifter till oss, dvs information som rör etnisk bakgrund, sexuell läggning, politisk åskådning, hälsotillstånd, religiös övertygelse eller facktillhörighet. Vi förbehåller oss därför rätten att utan ditt medgivande radera alla uppgifter av känslig karaktär enligt ovan, liksom personuppgifter rörande andra än dig själv.

SJR förbehåller sig även rätten att utan kompensation och utan förvarning fritt plocka bort CV:s och ansökningshandlingar som SJR anser innehålla olämpligt material, vara stötande, och/eller bryter mot Avtalet, svensk lag och/eller innebär intrång i annans immateriella rättighet.

Tillgång till kandidatkontot

Kandidatkontot tillhandahålls normalt dygnet runt, alla dagar i veckan. SJR garanterar dock inte att kandidatkontot är fritt från fel, avbrott eller ”buggar” under denna tid. Du är också medveten om och accepterar att tillgången till kandidatkontot är beroende och påverkas av t.ex. nätets kvalitet, Internetleverantörer och tredje parts server- och dataprestanda.

Från tid till annan utför SJR underhåll på och uppgraderingar av sina system, vilket kan resultera i avbrott, förseningar eller fel i tillhandahållande av kandidatkontot.

SJR ansvarar inte för störningar, avbrott, förseningar, driftsstopp för underhåll, haverier avseende online-tjänsterna eller andra problem som kan förekomma och/eller uppstå i driften och därmed i kandidatkontot.

Ansvar

SJR ansvarar inte under några omständigheter för följdskada eller indirekt skada såsom utebliven vinst, förlust av data eller andra förluster i samband med användningen av eller utebliven användning av kandidatkontot.

SJR ska endast vara ansvarig för skador som beror på SJR:s eget fel och åtar sig inget ansvar för någon tredje parts handling eller underlåtenhet till handling. SJR ansvarar inte i något fall för skador eller förluster åsamkade dig som beror på SJR:s skyldighet att följa tillämpliga lagar och regler, handling eller underlåtenhet av myndighet, krig, olycka, naturkatastrof, strejk, blockad, eller annan liknande omständighet, oavsett om SJR ligger bakom sådan omständighet eller är föremål för den.

Avtalstid

Avtalet gäller tills vidare. Du har rätt att när som helst avsluta ditt kandidatkonto och därmed säga upp Avtalet med omedelbar verkan.

Du avslutar ditt kandidatkonto genom att välja funktionen Begär att ta bort min data under Inställningar. Då kommer ditt kandidatkonto att upphöra och de uppgifter du registrerat, samt de uppgifter vi inhämtat från dig, kommer att raderas.

SJR har rätt att när som helt säga upp säga upp Avtalet och/eller sluta att tillhandahålla kandidatkontot.

Har du inte loggat in eller uppdaterat ditt konto inom tre (3) år från registrering kommer ditt konto automatiskt att raderas.

Personuppgifter

Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Övrigt

SJR har rätt att spärra ditt kandidatkonto om;

(a) det kommer till SJR:s kännedom eller SJR annars har skälig anledning att anta att du använder eller kommer att använda kandidatkontot i strid mot Avtalet eller annars mot gällande lag eller föreskrift,

(b) det finns skälig anledning att befara att ditt kandidatkonto har missbrukats eller kommer att missbrukas,

(c) om du inte tillhandahållit korrekt, fullständig och uppdaterad information till kontot.

Ändringar av villkoren

SJR har rätt att när som helst ändra Avtalet och kommer att meddela dig om eventuella uppdateringar.

Om du använder ditt kandidatkonto efter det att en ändring har meddelats dig är du bunden av de nya villkoren i Avtalet.

Tillämplig lag och tvist

Avtalet ska tillämpas och tolkas i enlighet med svensk lag utan hänsyn till dess regler om lagval.

Tvist i anledning av Avtalet ska avgöras av Stockholms tingsrätt i första instans.